Bạn đang ở đây

Công chứng Nguyễn Ngọc Phú Quốc

Từ khi Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành cho đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh giữ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ...