Bạn đang ở đây

Thông báo số 133/TB-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiểm soát ra, vào tại trụ sở làm việc của UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Tiếp công dân tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông qua sử dụng mã QR-Code.