Bạn đang ở đây

Hoạt động của Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang

Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang là một thành viên của Hiệp hội công chứng Việt Nam. Hội Công chứng viên Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vào ngày 04/8/2016 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Điều lệ Hội tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 07/10/2016. Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang, gồm 7 ủy viên; Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm thưởng gồm 3 thành viên. Ban Chấp hành Hội đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 14 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, trong đó có: Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và 12 Văn phòng Công chứng, với tổng số có 37 hội viên.

Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang được bầu là thành viên Tiểu Ban Tài chính của Ban Vận động thành lập Hiệp Hội Công chứng viên Việt Nam, từ đó đại diện Hội đã có nhiều đóng góp ý kiến thiết thực về nội dung thu tài chính phục vụ cho Đại hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam về việc bầu đại biểu tham dự đại hội, Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang đã bầu 02 đại biểu tham dự đại hội. Tại Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội ngày 13 và 14/01/2019 ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh Kiên Giang đã được đại hội bầu vào Hội đồng công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2019 – 2022).

Ban Chấp hành Hội công chứng viên Kiên Giang thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho hội viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức hành nghề công chứng; thông tin, phổ biến đến hội viên những quy định mới liên quan đến hoạt động của hội viên. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Hàng năm, Ban Chấp hành Hội đã phối hợp với Trung tâm thông tin, hỗ trợ pháp luật - Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên và chuyên viên các Tổ chức hành nghề công chứng.

Ban Chấp hành Hội Công chứng viên đã tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định do Sở Tư pháp thành lập để thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chí, cách thức thẩm định và xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Nhằm nâng cao hoạt động của Hội Công chứng trong thời gian tới cần tập nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cấp ủy đảng, chính quyền Sở Tư pháp, Sở Nội vụ cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội; phát hiện cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, chỉ ra những mặt còn yếu kém; đề ra biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội Công chứng viên tỉnh Kiên Giang.

Hai là, chú trọng lựa chọn những người có năng lực, uy tín và tâm huyết làm cán bộ nòng cốt cho công tác Hội; kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách quản lý hội để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng pháp luật và có hiệu quả thiết thực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Hội, kịp thời xử lý vi phạm./.

Kim Loan

Nguồn https://stp.kiengiang.gov.vn